REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu dosyta.pl.
 2. Usługodawcą świadczącym Usługi w ramach serwisu dosyta.pl. jest KP P.Kowalik, K.Palikot s.c. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 30, NIP 9662128927, REGON 382981163, tel. +48500692242
 3. Dane kontaktowe Usługodawcy, umożliwiające Użytkownikowi kontakt: biuro@dosyta.pl.
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Serwisie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie gwarantujące poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 5. Ceny wszystkich widocznych na stronach Serwisu towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady ceny wyrażonej w walucie polskiej są wyraźnie zaznaczone.

§ 2 Definicje

 

 1. Konto – konto Użytkownika, stanowiące zbiór danych i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po rejestracji Użytkownika;
 2. Serwis – serwis dostępny pod adresem dosyta.pl
 3. Restauracja Atmosfera Resto bar
 4. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, która składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Restauracji Partnerskiej.
 5. Użytkownik– osoba fizyczna, posiadająca przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Systemu Informatycznego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 6. System Informatyczny – to oprogramowanie wykorzystywane przez Serwis za pośrednictwem, którego Klient może zamówić w Restauracji oferowane przez nią produkty i usługi, świadczone pod nazwą dosyta.pl
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej dosyta.pl , umożliwiający Użytkownikowi złożenie zamówienia.
 8. Zamówienie– to czynność prawna dokonywana za pośrednictwem Systemu Informatycznego, podczas której Klient wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.
 9. Płatność– czynność, polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany, określony w Regulaminie sposób podczas składania zamówienia.
 10. Administrator Danych Osobowych– KP P.Kowalik, K.Palikot s.c. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 30, NIP 9662128927, REGON 382981163.
 11. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Informacje podstawowe i techniczne

 1. Niniejszy dokument w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin skierowany jest do Użytkowników oraz Klientów, korzystających z serwisu dosyta.pl.
 3. Informacje zawarte i wyświetlane poprzez System Informatyczny, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. W momencie złożenia Zamówienia – Użytkownik staje się Klientem. Klient oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu zamówienia, w szczególności w zakresie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru telefonu są prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Serwis może podjąć stosowne kroki i powiadomić odpowiednie organy państwowe oraz anulować zamówienie.
 5. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu Usługi, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 6. Warunkiem technicznym korzystania ze Serwisu i Aplikacji jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innych urządzeń, umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej) oraz dostępu do Internetu.
 7. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Serwisu internetowego: urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
  • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
 1. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań Serwisu i w celu wykonania umowy. Szczegółowe zasady gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis internetowy określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu internetowego.

§ 4 Konto w Serwisie

 1. Utworzenie Konta w Serwisie nie jest konieczne do złożenia zamówienia i skorzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest pod warunkiem:
  • wypełnienia interaktywnego Formularza Rejestracji;
  • kliknięcia pola akcji „Zakończ rejestrację”;
  • potwierdzenia chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 1. W formularzu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Założenie konta możliwe jest również poprzez skorzystanie z umieszczonych w Formularzu Rejestracji wtyczek społecznościowych oraz poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa w Formularzu Zamówienia.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych, podanych w procesie tworzenia Konta.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi.
 4. Usługa Elektroniczna „Konto Użytkownika” jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny, złożyć rezygnację z korzystania z Konta, wysyłając żądania do za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dosyta.pl.

§ 5 Zamówienia/ Sprzedaż

 1. Serwis dosyta.pl prowadzi sprzedaż detaliczną gotowych zestawów obiadowych i napojów bezalkoholowych na terenie miasta Białystok i do 10 km poza obrębem miasta Białystok. W toku składania zamówienia system automatycznie dokona sprawdzenia możliwości dostawy złożonego zamówienia na wskazany przez Klienta adres. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia pod wskazany adres, Klient zostanie o powyższym poinformowany.
 2. Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto w Serwisie, jak i Użytkownicy nieposiadający konta za pomocą Formularza Zamówień lub telefonicznie +48 519 519 249, w godzinach otwarcia restauracji:
  • Pizza, Burgery, Kubełki, Kebab, Europejska, Makarony:
   PON – CZW: 9:00 – 24:00
   PT: 9:00 – 2:00
   SOB: 10:00 – 2:00
   NDZ: 10:00 – 24:00
  • Śniadania:
   PON – CZW: 9:00 – 13:00
   PT: 9:00 – 13:00
   SOB: 10:00 – 13:00
   NDZ: 10:00 – 13:00
  • Kuchnia Azjatycka, Kuchnia Indyjska:
   PON – CZ: 11:00 – 23:00
   PT – SOB: 11:00 – 24:00
   NDZ: 11:00 – 23:00
  • Sushi:
   PON – ŚR: nieczynne
   CZ: 13:00 – 23:00
   PT – SOB: 11:00 – 24:00
   NDZ: 11:00 – 23:00
 1. Złożenie zamówienia w Serwisie następuje pod warunkiem zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacją.
 2. Zamówione przez Klienta Towary, będą wykonane z produktów własnych Restauracji, w cenie uwidocznionej w Serwisie. Cena zestawu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów dostawy oraz kosztów opakowań.
 3. Umowa Sprzedaży zawierana jest z chwilą wypełnienia Formularza Zamówienia i kliknięcia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku dostawy, adresu dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, adresu firmy oraz numeru NIP.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport) oraz o innych kosztach (koszty opakowania), Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia.
 7. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy.

§ 6 Płatność/ Dostawa

 

 1. Płatność może być dokonana gotówką przy odbiorze Produktu, a także za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, w ramach serwisu:
  • pl,  Conotoxia Sp. z o.o  zarejestrowana w Polsce, posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (nr licencji 30/2015). Adres biura: ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, Polska
 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożenia Zamówienia.
 2. Restauracja udostępnia następujące sposoby dostawy:
  • odbiór osobisty Produktu przez Klienta pod adresem: Warszawska 30, 15-077 Białystok
  • dostawa własna na terytorium wskazanym w 6 ust. 6 Regulaminu.
 1. Usługodawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Zamówienie lub udostępnić Klientowi Zamówienie w terminie wskazanym przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Godziny dostaw w poszczególnych dniach są wskazane w części Formularza oznaczonej jako „Termin realizacji”. Po wybraniu opcji „Wybierz termin”, Klient ma możliwość zapoznania się z dostępnym terminem realizacji Zamówienia, w tym najszybszym możliwym.
 2. Dostawa własna Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Koszty dostawy uzależnione są od miejsca, do którego dostarczony ma być Produkt.
  Strefa 1 – Białystok – koszt dostawy 15 zł*
  Strefa 2 – do 10 km poza Białymstokiem – łączny koszt dostawy (strefa 1 +2 ) 30 zł*

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Warszawska 30, 15-077 Białystok lub elektronicznie na adres: biuro@dosyta.pl
 2. Usługodawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis .dosyta.pl Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@dosyta.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 4. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru/Usługi w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 1. Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument oraz oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Serwisu według wyboru Klienta. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Serwisu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Serwis niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 5. Serwis niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz 34 ustawy Prawo konsumenckie.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Serwis oświadcza, że jeżeli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Serwisu internetowego.
 2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego, jak również widniejące zdjęcia, grafiki, logotypy korzystają z ochrony prawa autorskiego i są wyłączną własnością Serwisu.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę w celu realizacji zawartej z Klientem umowy sprzedaży oraz w celu przesyłania newslettera, pod warunkiem wyrażenia zgody na jego przesyłanie.
 4. Klient w związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący ma prawo do:
  • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.
 1. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, jego dane osobowe będą wykorzystywane w sposób zautomatyzowany, w tym również w zakresie
 2. Ewentualne spory sądowe w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru jego wyboru. W pozostałych przypadkach – spory sądowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez powiadomienia Klientów. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.