POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.dosyta.pl

 1. Serwis dosyta.pl oświadcza, że przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz gwarantuje, że dane osobowe Użytkowników są bezpieczne.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane Serwisowi dosyta.pl dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę.
 3. Dane osobowe zostały uzyskane na etapie zakładania przez Użytkownika konta w Serwisie dosyta.pl lub złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Powyższe można zrobić samodzielnie, jak również wysyłając takie żądania na adres: biuro@dosyta.pl.
 2. Dane osobowe zostaną usunięte jeżeli:
  • nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano;
  • Użytkownik wycofał zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw co do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi);
  • dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe Użytkownika muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym;
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez serwis www.dosyta.pl danych osobowych do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma KP P.Kowalik, K.Palikot s.c. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 30.

Zakres podawanych danych osobowych

 1. W procesie Rejestracji Serwis prosi o podanie danych niezbędnych do założenia konta na stronie dosyta.pl. W ten sposób Użytkownik nie będzie musiał przy każdym kolejnym zamówieniu, podawać „od nowa” swoich danych. Użytkownik, mający konto w Serwisie www.dosyta.pl , może w każdej chwili samodzielnie poprawiać lub uzupełniać swoje dane.
 2. W procesie rejestracji konieczne jest podanie następujących danych:
  • imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i dostarczenia zamówienia;
  • e-mail – niezbędny do logowania do Serwisu dosyta.pl i komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem;
  • numer telefonu – niezbędny w przypadku dostawy zamówienia lub do komunikacji pomiędzy Użytkowaniem a Serwisem;
  • numer NIP – niezbędny do wystawienia dokumentu rozrachunkowego.
 1. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców i aplikacji Facebook, Google, Serwis pozyskuje dane od tych usługodawców, dotyczące konta Użytkownika w tym serwisie, tj. adres e-mail oraz imię i nazwisko.
 2. W trakcie składania zamówienia, Serwis prosi o podanie danych, niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników, dane pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i dostarczenia zamówienia;
  • adres (ulica, numer domu/lub numer domu, lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do dostarczenia zamówienia i ustalenia możliwości dowozu zamówienia;
  • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  • numer telefonu – niezbędny w celu realizacji zamówienia i informowania o przebiegu procesu obsługi zamówienia.
 1. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia na adres inny niż adres podany przy rejestracji, Serwis prosi o podanie:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne dostarczenia zamówienia;
  • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do dostarczenia zamówienia;
  • numer telefonu – niezbędny w celu realizacji zamówienia i informowania o przebiegu procesu obsługi zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych

Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez Serwis www.dosyta.pl oraz następujące podmioty w następującym zakresie:

  • Adrian Czapla prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Adrian Czapla z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piasta 13, lok. 4, 15-044 Białystok, NIP: 8252080563, REGON: 061516584 – operatora systemu nadajemy.p w celu dostawy zamówień.
  • Conotoxia Sp. z o.o z siedzibą w Zielonej górze operatora serwisu Cinkciarz.pl  w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, o ile w trakcie składania zamówienia została wyrażona zgoda);
  • Google, w celu wysłania ankiety oceniającej transakcję (o ile po złożeniu zamówienia została wyrażona dodatkowa zgoda);

Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon, NIP.

Subskrypcja newsletterów

 1. Zapis do newslettera następuje w procesie rejestracji i założenia konta w Serwisie dosyta.pl poprzez wyrażenie stosownej zgody.
 2. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z zapisu do newslettera, logując się na swoje konto w dosyta.pl lub klikając w link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

Powiadomienia SMS

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisanie się na otrzymywanie marketingowych wiadomości SMS wysyłanych 5 razy w miesiącu wraz z ofertą Serwisu dosyta.pl na podstawie osobnej zgody wyrażonej w trakcie zakładania konta lub składania zamówienia.
 2. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z zapisu do newslettera, logując się na swoje konto na stronie dosyta.pl lub klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

Dane osobowe pobierane automatycznie

 1. System informatyczny automatycznie gromadzi dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik łącząc się ze stroną dosyta.pl.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę  dosyta.pl są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.dosyta.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  w celu wyświetlania Użytkownikowi rekomendacje produktów.

Cookies

 1. Serwis wykorzystuje technologię “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia rozpoznania Użytkownika i dostosowania serwisu do jego potrzeb.
 2. Serwis www.dosyta.pl wykorzystuje cookies do:
  • zapamiętania zalogowania;
  • niewyświetlania panelu umożliwiającego zapis newslettera – sesja trwa w przypadku, gdy użytkownik kliknął w napis “Nie, dziękuję” przez 30 dni, po czym cookies jest kasowane, w przypadku, gdy użytkownik kliknął w krzyżyk zamykający: do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile nie w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane;
  • tworzenia statystyk i raportów oglądalności;
  • poprawiania funkcjonowania Serwisu dosyta.pl dla promocji produktów Serwisu.
  • zbierania plików cookie zewnętrznych na potrzeby marketingowe partnerów, które są udostępniane w celach promocji usług własnych.
 1. Użytkownik może nie zgodzić się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies. Powyższe możliwe jest poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Serwis informuje, że w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z dosyta.pl nie jest możliwe zagwarantowanie prawidłowego działania.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim operatorom płatności,  w zakresie w jakim jest to niezbędne  do  świadczenia usług na www.dosyta.pl.
 2. Dane osobowe mogą być również udostępniane na żądanie organów państwowych.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Zmiana polityki polityki prywatności następuje w przypadku zmiany obowiązującego prawa, jak również zmiany warunków technologicznych. Tekst polityki prywatności znajduje się pod następującym  adresem: www.dosyta.pl.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych: biuro@dosyta.pl

W przypadku aktualizacji lub usunięcia danych osobowych: biuro@dosyta.pl

W powyższych sprawach można również przesłać stosowną wiadomość na adres:biuro@dosyta.pl

Instrumenty do ochrony danych osobowych

 Administrator wdrożył w Serwisie www.dosyta.pl  politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 • bieżąca analiza ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny;
 • dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania
 • Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.